classement final cdc feminin

CLASSEMENT FINAL CDC D1 OPEN_ 2021

CLASSEMENT FINAL CDC D2a OPEN_ 2021

CLASSEMENT FINAL CDC D2b OPEN_ 2021

CLASSEMENT FINAL CDC D3a OPEN_ 2021

CLASSEMENT FINAL CDC D3b OPEN_ 2021

CLASSEMENT FINAL CDC D4 OPEN_ 2021

classement final cdc veteran D1

classement final cdc veteran D2

classement final cdc veteran D3